Uw persoonlijke doelen staan bij ons centraal!

Neem contact opAanmelden cursus

Privacyreglement

INLEIDING

De zorgverleners van Activos vinden het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt terecht bij:

Oefentherapie Davidse
via info@oefentherapiedavidse.nl of 085-0041150.

Art. 1 | Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 • Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon.
 • Praktijk: Team Activos en Oefentherapie Davidse, verwerkingsverantwoordelijke.
 • Patiënt: een patiënt van de praktijk.
 • Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Art. 2 | Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg. Verwerking van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op deelname aan een oefengroep. Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief/mailing.

Art. 3 | Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van oefentherapeutische zorg;
 • het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • (wetenschappelijk) onderzoek;
 • administratie oefengroepen;
 • nieuwsbrief/mailing.
Art. 4 | De gegevensverwerking
 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.

 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, informeren we u hierover. Indien u het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden. Wij verwerken in beide gevallen niet meer gegevens dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.

 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u mij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  Indien u deelneemt aan een oefengroep dan zullen de gegevens enkel vastgelegd worden voor administratieve doeleinden.
Art. 5 | Beschrijving van de gegevens

Oefentherapie Davidse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat u deze zelf aan ons versterkt.

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres/contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Medische gegevens
 • Naam huisarts/andere zorgverleners
 • Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief versterkt bijvoorbeeld door informatie welke u invult op het contact/inschrijfformulier op de website, in correspondentie en telefonisch.
Art. 6 | Rechten
 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Oefentherapie Davidse informeert u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Oefentherapie Davidse, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.

 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Oefentherapie Davidse neemt een verzoek tot inzage of kopie binnen vier weken in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij u vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Oefentherapie Davidse zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.

 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.

 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 • Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de
  minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.
Art. 7 | Bewaartermijn
 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

 2. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

 3. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.
Art. 8 | Links

Op de website vindt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten https://www.activos.nl om. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Art. 9 | Geheimhouding

Oefentherapie Davidse gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze waarnemers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, die eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld
 • als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.
Art. 10 | Informatiebeveiliging

Oefentherapie Davidse neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Art. 11 | Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen in dat geval via de website https://www.activos.nl met u communiceren.

Art. 12 | Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u contact met ons opnemen, via info@activos.nl of 085-0041150. Of schriftelijk via: Activos, Naereboutstraat 23, 4461 GR Goes.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 23 mei 2018

locaties Goes

Praktijk Goes
Naereboutstraat 23
4461 GR Goes | Route

locaties Zierikzee

Praktijk Zierikzee
Calandplein 1
4301 LZ Zierikziee | Route

Medisch Centrum Borrendamme
Borrendamme 10
4301 VD Zierikzee | Route

locatie Middelburg

Praktijk Middelburg
Molenwater 137
4331 SG Middelburg | Route